"ขอให้ท่านทั้งหลายจงช่วยกันรักษาความสามัคคี
ตั้งอยู่ในความไม่ประมาทและร่วมกันตรวจตรา ระมัดระวัง
อย่าให้เหตุใดๆ เกิดขึ้นได้ เพื่อความปลอดภัย
และ วัฒนาถาวรของประเทศเรา"

 พระบรมราโชวาท พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

  

:: ข่าวจากสภาวิทยาลัยนครราชสีมา ประกาศรายชื่อวารสารที่ได้รับความเห็นชอบจากสภาวิทยาลัยนครราชสีมาเพื่อให้นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาวิทยาลัยนครราชสีมาลงตีพิมพ์บทความ คลิก!

:: วิทยาลัยนครราชสีมา มหาวิทยาลัยปทุมธานี วิทยาลัยนอร์ทเทิร์น และภาคีเครือข่าย ได้กำหนดจัดการประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่๓ ประจำปี พ.ศ.๒๕๕๙ หัวข้อ "ก้าวสู่ทศวรรษที่ ๒ : บูรณาการงานวิจัย ใช้องค์ความรู้ สู่ความยั่งยืน" ในวันที่ ๑๖-๑๗ มิถุนายน ๒๕๕๙ ณ วิทยาลัยนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา ซึ่งมีสาขาวิชาที่เปิดรับบทความ ได้แก่ นิติศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์  มนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์  บริหารธุรกิจ ศึกษาศาสตร์ วิทยาศาสตร์สุขภาพ การบริการด้านสุขภาพ วิทยาศาสตร์กายภาพ วิทยาศาสตร์ชีวภาพ และเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ จึงขอเชิญชวนอาจารย์ นักวิชาการ และนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา และผู้ที่สนใจ ส่งบทความเพื่อเข้าร่วมนำเสนอในการประชุมวิชาการดังกล่าวได้ตั้งแต่ บัดนี้เป็นต้นไป ขยายเวลาถึงวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๕๙ ทั้งนี้ สามารถดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมและลงทะเบียนเข้าร่วมส่งบทความได้ที่ http://reg.nmc.ac.th/conference2016

:: เชิญชวนส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ในวารสาร "ผู้ตรวจการแผ่นดิน" โดยส่งไฟล์ต้นฉบับบทความลงซีดีจำนวน ๑ ชุด ได้ตังแต่บัดนี้เป็นต้นไป ไปยัง สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดีิน ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ อาคารรัฐประศาสภักดี ชั้น ๕ เลขที่ ๑๒๐ ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ ๑๐๒๑๐


:: วิทยาลัยนครราชสีมา ได้ประกาศทุนสนับสนุนการวิจัยสำหรับคณาจารย์ นักวิจัย และบุคลากรวิทยาลัยนครราชสีมา ปีการศึกษา ๒๕๕๘ ทั้งนี้ สามารถดาวน์โหลดแบบเสนอโครงร่างการวิจัยและแบบเสนอขออนุมัติการทำวิจัย ได้ที่เมนูดาวน์โหลด เปิดรับเค้าโครงร่างการวิจัยรอบสามตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สำนักวิจัยฯ ชั้น ๘ โทรภายใน ๑๘๕

::
ขอเชิญส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ในวารสารวิทยาลัยนครราชสีมา สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปีที่ ๑๐ ฉบับที่ ๑ มกราคม-มิถุนายน (กำหนดส่งบทความภายในเดือน เมษายน) ฉบับที่ ๒ กรกฏาคม-ธันวาคม (กำหนดส่งบทความภายในเดือน ตุลาคม) เปิดรับบทความตลอดทั้งปี ผู้ที่สนใจสามารถส่งบทความได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป และศึกษาขั้นตอน
การส่งบทความ การพิจารณา รูปแบบการตีพิมพ์ และดาวน์โหลดแบบเสนอบทความเพื่อตีพิมพ์ได้ที่เมนู "วารสารวิทยาลัย" หรือ คลิก ค่ะ


::
เกณฑ์การคัดเลือกวารสารเข้าสู่ฐานข้อมูล TCI และเกณฑ์การประเมินคุณภาพวารสารในฐานข้อมูล TCI ๒๕๕๘ รายละเอียด "คลิก"


::
เชิญส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ในวารสารวิจัยราชภัฎเชียงใหม่ ติดต่อสอบถามได้ที่ สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
www.research.cmru.ac.th (ค่าTJIF ๒๕๕๒-๒๕๕๔ เท่ากับ ๐)


::
คณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม เชิญส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ลงในวารสารวิชาการมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ ซึ่งจัดทำขึ้นปีละ ๒ ฉบับ ฉบับที่ ๑ ช่วงเดือน มิถุนายน – พฤศจิกายน    ฉบับที่ ๒ ช่วงเดือน ธันวาคม – พฤษภาคม โดยสามารถดูรายละเอียดได้ที่
http://hm.npru.ac.th

::
วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต้ เชิญเขียนบทความเพื่อตีพิมพ์ลงในวารสารเทคโนโลยีภาคใต้ ซึ่งจัดทำขึ้นปีละ ๒ ฉบับ ฉบับที่ ๑ ช่วงเดือน มกราคม - มิถุนายน    ฉบับที่ ๒ ช่วงเดือน กรกฎาคม - ธันวาคม สามารถส่งบทความได้ที่ e-mail :
อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน ดาวน์โหลดข้อแนะนำในการส่งบทความตีพิมพ์ คลิก! (ค่าTJIF ๒๕๕๒-๒๕๕๔ เท่ากับ ๐)

:: มหาวิทยาลัยขอนแก่น เชิญชวนผู้ที่สนใจส่งต้นฉบับบทความวิจัยเพื่อตีพิมพ์ในวารสารวิจัยสถาบัน มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยสามารถลงทะเบียนออนไลน์ได้ที่ http://res.kku.ac.th/vijai ทั้งนี้สามารถดาวน์โหลดแบบนำส่งบทความได้ที่ http://ora.kku.ac.th ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม โทรศัพท์/โทรสาร ๐-๔๓๒๐-๓๑๗๗

:: มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ขอเชิญส่งบทความวิชาการเพื่อตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มีกำหนดการพิมพ์เผยแพร่ราย ๖ เดือน คือในเดือนมกราคม และเดือนพฤษภาคม ของทุกปี ซึ่งผู้เขียนบทความจะได้รับค่าตอบแทนประมาณ ๔,๐๐๐-๑๐,๐๐๐ บาท ต่อ บทความ ขอรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สำนักวิจัยและพัฒนาวิทยาลัยนครราชสีมา ชั้น ๘ หรือ ที่สำนักกองบรรณาธิการวารสารฯ มรภ.สุราษฎร์ธานี โทร/โทรสาร ๐๗๗-๓๕๕๖๘๑

:: จริยธรรมการวิจัยในคน : คู่มือการประเมินผลข้อเสนอการวิจัยของหน่วยงานภาครัฐที่เสนอของบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557 ตามมติคณะรัฐมนตรี โดย สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)

::
บัญชีรายชื่อวารสารวิชาการ ได้ที่รับการรับรองจาก สกว. และ สกอ. (รวบรวมโดยกลุ่มงานประเมินคุณภาพการศึกษาระดับอุดมศึกษา สมศ.) คลิกที่นี่!


:: สำนักนโยบายด้านการศึกษามหภาค สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษาได้จัดพิมพ์รายงานการวิจัย เรื่อง การจัดการการศึกษาด้านศิลปวิทยาศาสตร์ ของประเทศสหรัฐอเมริกา และ เรื่อง การศึกษาแนวทางผลิตกำลังคนตามความต้องการของประเทศ กรณีศึกษา กล่มอุตสาหกรรมอาหาร ศึกษาเพิ่มเติมได้ที่สำนักวิทยบริการฯ ค่ะ

::
เอกสารประกอบการอบรมเชิงปฏิบัติการ หัวข้อ "เทคนิคการคัดสรรหัวข้อ การขอทุน และตีพิมพ์ผลงานวิจัย" ในวันพฤหัสบดีที่ 29 กันยายน 2554 เวลา 08.30 - 11.30 น. มีเอกสารประกอบการอบรม ดังนี้ 1)การวิจัยเบื้องต้น 2)หัวข้อวิจัยได้มาอย่างไร

::
เอกสารประกอบการอบรมเชิงปฏิบัติการ หัวข้อ "
การวิจัยในชั้นเรียน" และ "สถิติเบื้องต้นในการวิจัย" ทั้งภาคเช้าและภาคบ่าย ดังนี้ 1)การวิจัยทางการศึกษาและการเขียนเค้าโครงร่าง 2)ระเบียบวิธีวิจัยทางการศึกษา 3)ตัวอย่างวิจัยในชั้นเรียน และ 4)สถิติเบื้องต้นในการวิจัย

::
นโยบายและยุทธศาสตร์การวิจัยแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๕๕-๒๕๕๙

::
แนวทางการเขียนรายงานการวิจัย

::
ประเภทและรูปแบบของผลงานวิชาการ มีอะไรบ้าง.... 


 

 

แก้ไขล่าสุด (วันพุธที่ 30 มีนาคม 2016 เวลา 09:32 น.)