"ขอให้ท่านทั้งหลายจงช่วยกันรักษาความสามัคคี
ตั้งอยู่ในความไม่ประมาทและร่วมกันตรวจตรา ระมัดระวัง
อย่าให้เหตุใดๆ เกิดขึ้นได้ เพื่อความปลอดภัย
และ วัฒนาถาวรของประเทศเรา"

พระบรมราโชวาท พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ

น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ 
ข้าพระพุทธเจ้า  สำนักวิจัยและพัฒนา วิทยาลัยนครราชสีมา

:: วิทยาลัยนครราชสีมา ขอประชาสัมพันธ์เชิญชวนอาจารย์ นักวิจัย นักศึกษา และผู้สนใจเข้าร่วมประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ วิทยาลัยนครราชสีมา ครั้งที่ ๔ ประจำปี ๒๕๖๐ หัวข้อ “ขับเคลื่อนเศรษฐกิจด้วยวิจัยและนวัตกรรม: อนาคตและความท้าทายใหม่ของประเทศไทย ๔.๐” วันที่ ๒๔-๒๕ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๐ ณ วิทยาลัยนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์การประชุม.. คลิก!


:: วิทยาลัยนอร์ทเทิร์น ขอเชิญบุคลากร นักศึกษา และผู้สนใจ เข้าร่วมประชุมวิชาการระดับชาติ "นอร์ทเทิร์นวิจัย" ครั้งที่ ๓ ประจำปี ๒๕๕๙ "วิจัยเพิ่มมูลค่า พัฒนาเศรษฐกิจ" ในวันศุกร์ที่ ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๖๐ ณ วิทยาลัยนอร์ทเทิร์น จังหวัดตาก เปิดรับบทความฉบับเต็มตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๐ อัตราค่าลงทะเบียน บุคคลทั่วไป ๑,๕๐๐ บาท นักศึกษา ๑,๐๐๐ บาท สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ ฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ ๐๕๕ ๕๑๗๔๘๘ ต่อ ๘๐๘ อีเมล์ อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน

::
ขอเชิญส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ในวารสารวิทยาลัยนครราชสีมา สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปีที่ ๑๑ ฉบับที่ ๒ พฤษภาคม-สิงหาคม (กำหนดส่งบทความภายในเดือน มิถุนายน ๒๕๖๐ หรือจนกว่าบทความจะเต็มที่กำหนด) ฉบับที่ ๓ กันยายน-ธันวาคม (กำหนดส่งบทความภายในเดือน ตุลาคม) ผู้ที่สนใจสามารถส่งบทความได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป และศึกษาขั้นตอน
การส่งบทความ การพิจารณา รูปแบบการตีพิมพ์ และดาวน์โหลดแบบเสนอบทความเพื่อตีพิมพ์ได้ที่เมนู "วารสารวิทยาลัย" หรือ คลิก ค่ะ


:: ข่าวจากศูนย์ดัชนีอ้างอิงวารสารไทย (TCI) ประกาศรายชื่อวารสารที่เข้าสู่ฐานข้อมูลวารสารวิชาการระดับชาติ ปี ๒๕๕๙ คลิก!

:: ขอเชิญส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ในวารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิทยาลัยนครราชสีมา ปีที่ ๑ ฉบับ ปฐมฤกษ์ ผู้ที่สนใจสามารถส่งบทความได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ทางระบบลงทะเบียนออนไลน์ ที่เว็บไซต์วารสารวิทยาลัยนครราชสีมา หรือ "คลิก"


::
เชิญส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ในวารสารวิจัยราชภัฎเชียงใหม่ ติดต่อสอบถามได้ที่ สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
www.research.cmru.ac.th (ค่าTJIF ๒๕๕๒-๒๕๕๔ เท่ากับ ๐)


::
คณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม เชิญส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ลงในวารสารวิชาการมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ ซึ่งจัดทำขึ้นปีละ ๒ ฉบับ ฉบับที่ ๑ ช่วงเดือน มิถุนายน – พฤศจิกายน    ฉบับที่ ๒ ช่วงเดือน ธันวาคม – พฤษภาคม โดยสามารถดูรายละเอียดได้ที่
http://hm.npru.ac.th

::
วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต้ เชิญเขียนบทความเพื่อตีพิมพ์ลงในวารสารเทคโนโลยีภาคใต้ ซึ่งจัดทำขึ้นปีละ ๒ ฉบับ ฉบับที่ ๑ ช่วงเดือน มกราคม - มิถุนายน    ฉบับที่ ๒ ช่วงเดือน กรกฎาคม - ธันวาคม สามารถส่งบทความได้ที่ e-mail :
อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน ดาวน์โหลดข้อแนะนำในการส่งบทความตีพิมพ์ คลิก! (ค่าTJIF ๒๕๕๒-๒๕๕๔ เท่ากับ ๐)

:: มหาวิทยาลัยขอนแก่น เชิญชวนผู้ที่สนใจส่งต้นฉบับบทความวิจัยเพื่อตีพิมพ์ในวารสารวิจัยสถาบัน มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยสามารถลงทะเบียนออนไลน์ได้ที่ http://res.kku.ac.th/vijai ทั้งนี้สามารถดาวน์โหลดแบบนำส่งบทความได้ที่ http://ora.kku.ac.th ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม โทรศัพท์/โทรสาร ๐-๔๓๒๐-๓๑๗๗

:: มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ขอเชิญส่งบทความวิชาการเพื่อตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มีกำหนดการพิมพ์เผยแพร่ราย ๖ เดือน คือในเดือนมกราคม และเดือนพฤษภาคม ของทุกปี ซึ่งผู้เขียนบทความจะได้รับค่าตอบแทนประมาณ ๔,๐๐๐-๑๐,๐๐๐ บาท ต่อ บทความ ขอรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สำนักวิจัยและพัฒนาวิทยาลัยนครราชสีมา ชั้น ๘ หรือ ที่สำนักกองบรรณาธิการวารสารฯ มรภ.สุราษฎร์ธานี โทร/โทรสาร ๐๗๗-๓๕๕๖๘๑

:: จริยธรรมการวิจัยในคน : คู่มือการประเมินผลข้อเสนอการวิจัยของหน่วยงานภาครัฐที่เสนอของบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557 ตามมติคณะรัฐมนตรี โดย สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)

::
เอกสารประกอบการอบรมเชิงปฏิบัติการ หัวข้อ “เทคนิคการเขียนบทความวิจัย/วิชาการอย่างมีคุณภาพ” เมื่อวันศุกร์ที่ 22 กรกฎาคม 2559 ณ ห้องประชุมเทพสถิต  ชั้น 8  วิทยาลัยนครราชสีมา ซึ่งได้รับเกียรติจากผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความเชี่ยวชาญในการตรวจและพิจารณาบทความทางวิชาการในสาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ และเป็นกองบรรณาธิการวารสารวิทยาลัยนครราชสีมา ได้แก่ 1) รองศาสตราจารย์ ดร.วิทยา  ชินบุตร จากมหาวิทยาลัยรามคำแหง บรรยายหัวข้อ การเขียนบทความทางวิชาการ 2) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อดุลย์  ทานาราช จากมหาวิทยาลัยเวสเทิร์น บรรยายหัวข้อ การเขียนบทความวิจัย และ 3) อาจารย์ ดร.เพ็ญศรี  บางบอน จากมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร บรรยายหัวข้อ กระบวนการส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ในวารสารวิทยาลัยนครราชสีมา


:: สำนักนโยบายด้านการศึกษามหภาค สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษาได้จัดพิมพ์รายงานการวิจัย เรื่อง การจัดการการศึกษาด้านศิลปวิทยาศาสตร์ ของประเทศสหรัฐอเมริกา และ เรื่อง การศึกษาแนวทางผลิตกำลังคนตามความต้องการของประเทศ กรณีศึกษา กล่มอุตสาหกรรมอาหาร ศึกษาเพิ่มเติมได้ที่สำนักวิทยบริการฯ ค่ะ

::
เอกสารประกอบการอบรมเชิงปฏิบัติการ หัวข้อ "เทคนิคการคัดสรรหัวข้อ การขอทุน และตีพิมพ์ผลงานวิจัย" ในวันพฤหัสบดีที่ 29 กันยายน 2554 เวลา 08.30 - 11.30 น. มีเอกสารประกอบการอบรม ดังนี้ 1)การวิจัยเบื้องต้น 2)หัวข้อวิจัยได้มาอย่างไร

::
เอกสารประกอบการอบรมเชิงปฏิบัติการ หัวข้อ "
การวิจัยในชั้นเรียน" และ "สถิติเบื้องต้นในการวิจัย" ทั้งภาคเช้าและภาคบ่าย ดังนี้ 1)การวิจัยทางการศึกษาและการเขียนเค้าโครงร่าง 2)ระเบียบวิธีวิจัยทางการศึกษา 3)ตัวอย่างวิจัยในชั้นเรียน และ 4)สถิติเบื้องต้นในการวิจัย

::
นโยบายและยุทธศาสตร์การวิจัยแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๕๕-๒๕๕๙

::
แนวทางการเขียนรายงานการวิจัย

::
ประเภทและรูปแบบของผลงานวิชาการ มีอะไรบ้าง.... 


 

 

แก้ไขล่าสุด (วันเสาร์ที่ 28 มกราคม 2017 เวลา 08:14 น.)