บุคลากรสำนักวิจัยและพัฒนา




ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สำราญ  บุญเจริญ
รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ





อาจารย์ ดร.คงศักดิ์  บุญยะประณัย

ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนา




นางสาวจิฏติภักษ์  ศรีสุรธีกูล

หัวหน้างานสำนักวิจัยและพัฒนา





นางสาวสุดารัตน์  แสงโชติ
เจ้าหน้าที่สำนักวิจัยและพัฒนา





แก้ไขล่าสุด (วันพุธที่ 09 พฤษภาคม 2018 เวลา 07:29 น.)